> Gedragscode S.I.K.
Stichting Instuif de Kluis heeft een vertrouwenspersoon aangesteld en gedragscodes en -regels op papier gezet.

Onze vertrouwenspersoon is:  dhr. Stephan van Tilburg
Gedragsregels vrijwilligers

Stichting Instuif de kluis stelt zich ten doel de bevordering van de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren, teneinde hen mede in staat te stellen een eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Bij onze dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat.

Deze gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Via deze brief wordt de vrijwilliger gewezen op de gehanteerde gedragsregels van de organisatie. Met ondertekening van de overeenkomst verklaart de vrijwilliger kennis genomen te hebben van de gedragsregels voor vrijwilligers en conformeert zich hiernaar te handelen.

Ieder die zich aan de gedragsregels houdt, is welkom bij Stichting Instuif de Kluis.
Dit betekent dat men zich houdt aan de gedragsregels betreffende:
1. Ongewenst gedrag: ongewenste intimiteiten, agressie en geweld en discriminatie.
2. Rechten en plichten ten aanzien van houding en gedrag.
3. Vrijwilligersbeleid en veiligheidsbeleid.
4. Huisregels.

Omgangsregels
Ongewenste intimiteiten
1. Ik onthoud me van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedragingen of uitingen, zowel in woord als andere uitingen.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

Agressie en geweld
1. Ik onthoud me van elke vorm van agressie of geweld. Zowel in woord als gebaar.
2. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
3. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
8. Ik draag zorg voor een veilige omgeving voor mijn bezoekers
9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo  nodig bij het bestuur.

Discriminatie
1. Ik ga met respect om met de ander.
2. Ik onthoud me van elke vorm van onderscheid, uitsluiting op beperking op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.


Gedragscode vrijwilligers

Gedragscode vrijwilligers

1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de bezoekers die van hem/haar afhankelijk zijn, zich veilig en gerespecteerd voelen.

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de bezoeker te bejegenen op een wijze die de bezoeker in zijn waardigheid aantast.

3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van bezoeker. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en kinderen jonger dan 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

4. De vrijwilliger heeft de plicht de bezoeker naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de bezoeker is betrokken, wordt nageleefd. De vrijwilliger spreekt bezoekers die zich niet aan de gedragscode houden op hun ongewenste gedrag aan. door het gedrag te benoemen en te verwijzen naar de gedragscode/huisregels.

5. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

6. De vrijwilliger krijgt geen (im)materiƫle vergoedingen die niet in de rede zijn.

7. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in overleg te treden met diens verantwoordelijke.

8. Overtreding van deze code leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

9. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van deelnemers/bezoekers zal het bestuur politie/justitie inschakelen.